Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Wille&Wiizer is door Jildou Brinkman als coachpraktijk opgericht voor meisjes.
Wille&Wiizer is gevestigd in Bakhuizen en ingeschreven onder nummer 73639311 bij de Kamer van Koophandel.

 1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

 1. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, een aanbod op maat is op te vragen bij Wille&Wiizer. Overleg, telefonisch, per what’s app, sms, skype of per mail, voorbereiding, materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen zolang het traject loopt.  

 1. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een digitale factuur. De ouder/verzorger van het kind, de cliënt is verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op de rekening NL86 KNAB 0258 2843 31 t.n.v. Wille&Wiizer

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Wille&Wiizer een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Wille&Wiizer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Wille&Wiizer zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Wille&Wiizer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 1. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Wille&Wiizer u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Wille&Wiizer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Wille&Wiizer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wille&Wiizer.

 1. Vertrouwelijkheid

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd.

 1. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Wille&Wiizer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 1. Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met alleen kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het voortgangs- of evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

 1. Auteursrecht – copyright

Van het door Wille&Wiizer ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan Wille&Wiizer voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van Wille&Wiizer, of uit het lesmateriaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.

 1. Privacy

10.1
Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

10.2
Wille&Wiizer respecteert de privacy van klanten en deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden
in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

 1. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wille&Wiizer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

 1. Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen Wille&Wiizer en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.